Sri Lanka rewards eco-friendly practices as tourist industry set to grow